§ 1
Stk. 1.0
Sektionens navn er DJ Pensionisterne

Stk. 1.1
Sektionens hjemsted og hjemstedskommune er den valgte formands adresse.

§ 2
Sektionens formål er at fremme pensions- sociale og kulturelle vilkår for medlemmerne.

§ 3
Stk. 3.0 
Som medlemmer optages alle der opfylder betingelserne i § 15 stk. 15.0 i Dansk Jernbaneforbunds love

Stk. 3.1
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til sektionsformanden, eller på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside.

Stk. 3.2
Medlemskabet kan bringes til ophør ved skriftlig udmeldelse til sektionsformanden med mindst 1 måneds varsel, til udgangen af et kvartal.

§ 4
Sektionen deltager som rådgiver for forbundets hovedbestyrelse som anført i Dansk Jernbaneforbunds love § 15 stk. 15.7

§ 5
Stk. 5.0
Sektionsmødet der er sektionens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj måned og bekendtgøres i Jernbane Tidende nr. 2 og på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på sektionsmødet skal være formanden skriftligt i hænde senest 30 dage før. Sektionsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til deltagerantallet. Mod forevisning af medlemskort udleveres stemmekort.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal indeholde:

Beretning

Regnskab

Budget

Indkomne forslag

Valg

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en vælges i lige år og en vælges ulige år.

Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, 1 af hver vælges i lige og 1 af hver vælges i ulige år.

Alle valg gælder for 2 år.

Efter sektionsmødet vælger bestyrelsen af sin midte en sekretær.

Bestyrelsen er sektionens højeste myndighed mellem sektionsmøderne.

Stk. 5.1
Ekstraordinært sektionsmøde afholdes når 25 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til formanden. I begæringen skal dagsordenen for det ekstraordinære sektionsmøde angives.

Stk. 5.2
Ekstraordinært sektionsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Stk. 5.3
Ekstraordinært sektionsmøde indkaldes i førstkommende Jernbane Tidende og på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside indeholdende dagsordenen.

Stk. 5.4
Afstemning på det ekstraordinære sektionsmøde sker efter samme regler som ved det ordinære sektionsmøde.

§ 6
Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer sektionen i forbundets hovedbestyrelse.
Formanden indkalder bestyrelsen (inklusive suppleanter) så ofte det findes nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
Bestyrelsessuppleanter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Sektionen hæfter overfor tredjemand med sektionens formue, bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt.
Sektionen tegnes af bestyrelsen, der kan meddele fuldmagt.

§ 7
Kassereren fører regnskabet, der til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres 2 gange årligt af de valgte revisorer.
Regnskabet skal afsluttes, kontrolleres og forelægges bestyrelsen snarest efter årets udløb.
Sektionens formue anbringes i bank, sparekasse og værdipapirer.
Pengeoverførelser kan ske manuelt eller elektronisk.

§ 8
Sekretæren fører protokol ved bestyrelsesmøder og sektionsmøder samt bistår formanden med skriftlige arbejder.
Sekretæren udsender umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde/sektionsmøde et referat fra mødets forhandlinger. Referatet udsendes samtidig til bestyrelsen og lokalformændene.
Udsendelsen skal ske enten via E-mail eller pr. brev.

§ 9
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Diæter, kontorhold og bevillinger fastsættes af sektionsmødet efter bestyrelsens indstilling.
Bestyrelsen og andre som formanden anmoder om at deltage i møder og lignende har ret til diæter.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 10
Sektionen yder efter sektionsmødets bestemmelse tilskud til lokalforeninger rundt omkring i landet.

§ 11
Ændring af disse vedtægter kan ske på sektionsmødet ved almindeligt stemmeflertal.

Disse vedtægter er vedtaget på sektionsmødet den 22. maj 2019.