Vedtægter for Pensionistsektionen

Stk. 1.0

Sektionens navn er Dansk Jernbaneforbunds pensionistsektion.

Stk. 1.1

Sektionens hjemsted og hjemstedskommune er den valgte formands adresse.

Formanden og kassereren er tegningsberettiget for Sektionen.

§2

Stk. 1.0

Sektionens formål er at fremme pensions-, sociale og kulturellevilkår for medlemmerne.

Stk. 1.1

Sektionen er tilsluttet Faglige Seniorer.

§3

Stk. 3.0

Som medlemmer optages alle der opfylder betingelserne i §17 stk. 17.0 i Dansk Jernbaneforbunds love.

Stk. 3.1

Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til sektionsformanden eller på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside.

Stk. 3.2

Medlemskabet kan bringes til ophør ved skriftlig udmeldelse til sektionsformanden med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Sektionen deltager som rådgiver for forbundets hovedbestyrelse som anført i Dansk Jernbaneforbunds love §17 stk. 17.2

§5

Stk. 5.0

Sektionsmødet, der er sektionens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj måned og bekendtgøres i Jernbane Tidende og på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på Sektionsmødet skal være formanden skriftligt i hænde senest 30 dage før.

Sektionsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til deltagerantallet.

Mod forevisning af medlemskort udleveres stemmekort.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal indeholde:

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Næstformand og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en vælges i lige år og en vælges i ulige år.

Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, en af hver i lige år og en af hver i ulige år

Den suppleant der er valgt først, er 1. suppleant.

Personvalg foregår skriftligt. Er der kun en kandidat, der stiller op, er vedkommende valgt.

Når en person er på valg, stemmes der kun om denne og eventuelle kandidater. Er der flere personer på valg, gentages denne procedure ved hver person

Alle valg gælder for 2 år.

Efter sektionsmødet vælger bestyrelsen af sin midte en sekretær.

Bestyrelsen er sektionens højeste myndighed mellem sektionsmøderne

Stk. 5.1

Ekstraordinært sektionsmøde afholdes når 25 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til formanden. I begæringen skal dagsordenen for det ekstraordinære sektionsmøde angives.

Stk. 5.2

Ekstraordinært sektionsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Stk. 5.3

Ekstraordinært sektionsmøde indkaldes i førstkommende Jernbane Tidende og på Dansk Jernbaneforbunds

Stk. 5.4

Afstemning på det ekstraordinære sektionsmøde sker efter samme regler som ved det ordinære sektionsmøde.

§6

Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer sektionen i forbundets og Faglige Seniorers hovedbestyrelse.

Formanden indkalder bestyrelsen (inklusive suppleanter) så ofte det findes nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.

Bestyrelsessuppleanter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden, samt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel.Sektionen hæfter overfor 3. mand med sektionens formue, bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt.

§7

Sektionens økonomi fremkommer ved et af dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse fastsat tilskud.

Kassereren fører regnskabet, der til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen.

Regnskabsåret er kalenderåret

Regnskabet revideres 2 gange årligt af de valgte revisorer.

Regnskabet skal afsluttes, kontrolleres og forelægges bestyrelsen snarest efter årets udløb.

Sektions formue anbringes i bank, sparekasse og

Pengeoverførelser kan ske manuelt eller elektronisk.

§ 8

Sekretæren fører protokol ved bestyrelsesmøder og sektionsmøder, samt bistår formanden med skriftlige arbejder.

Sekretæren udsender umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde/sektionsmødet referat fra mødets forhandlinger.

Referatet udsendes samtidig til bestyrelsen og lokalformændene. Udsendelsen skal ske enter via e-mail eller pr. brev.

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede.

Diæter, kontorhold og bevillinger fastsættes af sektionsmødet efter bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen og andre, som formanden anmoder om at deltage i møder og lignende, har ret til diæter.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§10

Stk. 10.0

Medlemmer i et lokalområde kan oprette en lokalgruppe som anført i Dansk Jernbaneforbunds love §17 stk. 5.

10.1

Lokalgruppen skal udarbejde et sæt vedtægter, der skal godkendes af sektionen og oprette en foreningskonto, før lokalgruppen kan opnå støtte fra sektionen.

Stk. 10.2

Sektionen yder til hver lokalgruppe en årlig drift og administrations tilskud på kr. 3000,-.

Lokalgrupperne kan til arrangementer søge sektionen om støtte. Med ansøgningen skal der fremsendes et budget for arrangementet.

Der kan maximalt gives kr. 100 pr. medlem og maksimum kr. 5000, Pr. lokalgruppe årligt.

§11

Ændring af disse vedtægter kan ske på sektionsmødet ved almindeligt stemmeflertal.

Disse vedtægter er vedtaget på sektionsmødet den 11. august 2021

Revideret den 17. maj 2023