DSB i Dansk Industri – Nyhedsbrev #2-2019

Print Friendly, PDF & Email

Ansættelsesbeviser:
– Dansk Jernbaneforbund har på vegne af samtlige medarbejdere anmodet DSB om udsendelse af nye ansættelsesbeviser.
– De overenskomstansatte er overgået til Jernbaneoverenskomsten pr. 01. november 2018, bortset fra løn og arbejdstid, hvor overgangen skete den 3 februar 2019.
– Flere henvendelser fra medlemmerne gjorde opmærksom på, at DSB ikke havde udsendt nye beviser.
– For så vidt angår ændringerne i ansættelsesforholdet med virkning fra 1 november 2018 er den manglende udsendelse i strid med Jernbaneoverenkomsten §2, stk. 4.
– DSB meddeler blot, at lønvilkår jo er gældende til 01.04.2019 jf. vores aftale. Dansk Jernbaneforbund har ingen aftale om lønvilkår udover en efterregulering.
– Ydermere ændrer dette ikke ved at ændringerne i ansættelsesforholdet pr. 1.november skal udsendes jf. Jernbaneoverenskomsten. Dette har DSB forsømt.
– Så DSB har nu fra 21. februar 2019 14 dage til at fremsende nye beviser.
– Skulle der efterfølgende ske yderligere ændringer, må DSB til skrivebordet igen og udsende nye engang til.
Status lige nu omkring forhandlingerne er, at:
– LPO DSB fortsat forhandler for at få en arbejdstidsaftale på plads. Fortsatte forhandlinger betyder, at der fortsat IKKE kommer detaljerede oplysninger ud fra forhandlingslokalet.
– Forhandlingerne om løn står pt. stille grundet DSB indførsel af lokalaftaler og fortolkninger af aftaler.
– Forhandlingerne om uddannelser er fortsat ikke påbegyndt. Forhandlingsdelegationen fra Dansk Jernbaneforbunds side er indmeldt til DSB; men DSB har ikke indkaldt.
– Tilpasnings-forhandlingerne til Industriens Overenskomst på stationsbetjent-området er påbegyndt; men disse er ikke i positiv fremdrift grundet uenighed mellem flere parter. CO-Industri fører disse forhandlinger og der er fortsat ikke aftalt nye datoer.
Status på øvrige forhold er, at:
– DSB ved overgangen til Dansk Industri opsagde ALLE lokalaftaler og kutymer. Dansk Jernbaneforbund gjorde ved den lejlighed indsigelse over, at det var et helt unødvendigt skridt. Man kan have taget en drøftelse af, hvilke lokalaftaler, der skulle fortsætte og hvilke der kunne bortfalde.
– Baggrunden for dette skridt er åbenlys set i lyset af DSB’s ageren for så vidt angår lokalaftaler. Fremgangsmåden fra DSB’s side er, at de (opsagte) aftaler, som DSB finder anvendelige til fordel for dem selv, viderefører de blot; men dette sker uden nogen form for drøftelse med Dansk Jernbaneforbund.
– At DSB’s forhandlingschef/underdirektør har indført sin helt egen udvidede fortolkningsret på overenskomster og lokalaftaler (som i øvrigt er opsagte) og denne har han tilsyneladende valgt at fortsætte.
– Dansk Jernbaneforbund har nu 3 gange skriftligt henvendt sig til DSB med henblik på, at dette forhold stoppes og at de indførte aftaler ophæves. Og 3 gange har DSB valgt at ignorere vores henvendelser og opfordrer blot fortsat til, at vi skal fortsætte forhandlingerne om andre forhold alt imens de blot fortsætter deres egne fortolkninger og indfører opsagte lokalaftaler uden om Dansk Jernbaneforbund. Det accepterer vi simpelthen ikke.
– DSB fortsat forbryder sig altså fortsat mod helt almindelig god forhandlingsskik og fortsætter deres uanstændige og helt uacceptable fremgangsmåde.
– (Sidste nyt er, at DSB nu mødes med DJ om ovenstående. Tid og sted ikke på plads i skrivende stund)
Uberettiget løntræk (for juni og 5/11)
– Disse sager forhandles fortsat og på den baggrund ingen yderligere information.
SAMMENHOLD SAMMENHOLD SAMMENHOLD
Kære alle.
Den seneste uges meningsudvekslinger og ofte uenigheder på de sociale medier opfordrer vi til ikke videreføres i forbindelse med dette nyhedsbrev.
Meningsforskelle kan såmænd være gode nok; men at lade de sociale medier være kampplads for interne uenigheder er ganske enkelt ikke fremmende for det sammenhold, vi har og skal fastholde.
Dansk Jernbaneforbunds profil skal IKKE bruges til dette i den situation vi alle står i. En kamp som den der føres med DSB tærer på alles kræfter.
At skulle bruge kræfter derudover hinanden imellem er spild af de ressourcer vi skal bruge mod den virksomhed, som ikke ønsker noget som helst godt for Jer.
Lad os nu derfor forene kræfterne mod de reelle modparter. Uenigheder udvikler; men tag dem i lukkede foraer.
Så giv nu hinanden håndslag derude på fortsat sammenhold, fællesskab og forenet kamp for vores ”Fair forhold”………
Samlet er vi en styrke, splittet er vi svage.