Fakta: CFU-forlig – OK21.

Der er nu indgået forlig på det statslige område mellem Skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg – CFU-forlig.

I korte træk kan fremhæves følgende fra resultatet:

Varighed

3 år gældende fra 1. april 2021

Lønstigninger og reguleringsordning

Den samlede lønstigning i overenskomstperioden er på 4,42 %.

Lønstigningerne falder 2 gange i hvert overenskomst år – 1. april og 1. oktober

1. april 2021 – 0,80 %
1. oktober 2021 – 0,30 %
1. april 2022 – 1,19 %
1. oktober 2022 – 0,30 %
1. april 2023 – 1,48 %
1. oktober 2023 – 0,35 %

Lønstigningerne i alle 3 overenskomst er med baggrund i lønnen pr. 31. marts 2021.

Reguleringsordningen videreføres og udmøntes i denne overenskomstperiode pr. 1. april 2022 og 1. april 2023.

Reguleringsordning kan ændre på lønstigningerne på disse to tidspunkter.

Andre formål

Der er afsat 0,2 % af lønsummen pr. 31. marts 2021 til en række andre formål.

Herfra skal fremhæves:

Seniorbonus

Forliget indeholde en styrket seniorindsats, der skal sikre fastholdelse og udvikling af  seniorer.

Bl. a. skal indsatsen fremgå af den lokale personalepolitik.

Der indføres også en seniorbonus, der træder i kraft den 1. april 2022

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn.

Seniorbonussen er en fleksibel ordning, der giver ret til at konvertere seniorbonussen til frihed og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag. 

Seniorbonussen er et supplement til de muligheder arbejdsgiveren i øvrigt har for at fastholde seniorer.

Minipension

Kriterierne for minipension ændres, således at aldersgrænsen på 25 år udgår og karenstiden nedsættes fra 4 år til 2 år.

Hvad nu

Vinduet for organisationsforhandlinger åbner den 15. februar 2021 og afsluttes den 15. marts 2021.

Forhandlingerne sker inden for den økonomiske ramme i CFU-forliget. 

For Dansk Jernbaneforbund vil det være forhandlinger med Banedanmark.

Da der ikke er afsat organisationspuljer i CFU-forliget, vil der ikke være grundlag for forhandlinger med DSB (om tjenestemænd).

Dansk Jernbaneforbund vil i de kommende dage gennemgå forliget mere detaljeret og deltage i diverse møder og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse holder møde onsdag d.10.02, hvor hovedbestyrelsen vil drøfte forliget.

Yderligere omkring den videre proces vil ligeledes blive udsendt på information til medlemmerne.