Vedtægter for Pensionistsektionen

§ 1
Stk. 1.0
Sektionens navn er DJ Pensionisterne

Stk. 1.1
Sektionens hjemsted og hjemstedskommune er den valgte formands adresse.

§ 2
Sektionens formål er at fremme pensions- sociale og kulturelle vilkår for medlemmerne.

§ 3
Stk. 3.0 
Som medlemmer optages alle der opfylder betingelserne i § 15 stk. 15.0 i Dansk Jernbaneforbunds love

Stk. 3.1
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til sektionsformanden, eller på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside.

§ 4
Sektionen deltager som rådgiver for forbundets hovedbestyrelse som anført i Dansk Jernbaneforbunds love § 15 stk. 15.7

§ 5
Stk. 5.0
Sektionsmødet der er sektionens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj måned og bekendtgøres i Jernbane Tidende nr. 2 og på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på sektionsmødet skal være formanden skriftligt i hænde senest 30 dage før. Sektionsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til deltagerantallet. Mod forevisning af medlemskort udleveres stemmekort.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal indeholde:

Beretning

Regnskab

Budget

Indkomne forslag

Valg

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en vælges i lige år og en vælges ulige år.

Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, 1 af hver vælges i lige og 1 af hver vælges i ulige år.

Alle valg gælder for 2 år.

Efter sektionsmødet vælger bestyrelsen af sin midte en sekretær.

Bestyrelsen er sektionens højeste myndighed mellem sektionsmøderne.

Stk. 5.1
Ekstraordinært sektionsmøde afholdes når 25 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til formanden. I begæringen skal dagsordenen for det ekstraordinære sektionsmøde angives.

Stk. 5.2
Ekstraordinært sektionsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Stk. 5.3
Ekstraordinært sektionsmøde indkaldes i førstkommende Jernbane Tidende og på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside indeholdende dagsordenen.

Stk. 5.4
Afstemning på det ekstraordinære sektionsmøde sker efter samme regler som ved det ordinære sektionsmøde.

§ 6
Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer sektionen i forbundets hovedbestyrelse.
Formanden indkalder bestyrelsen (inklusive suppleanter) så ofte det findes nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
Bestyrelsessuppleanter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Sektionen hæfter overfor tredjemand med sektionens formue, bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt.
Sektionen tegnes af bestyrelsen, der kan meddele fuldmagt.

§ 7
Kassereren fører regnskabet, der til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres 2 gange årligt af de valgte revisorer.
Regnskabet skal afsluttes, kontrolleres og forelægges bestyrelsen snarest efter årets udløb.
Sektionens formue anbringes i bank, sparekasse og værdipapirer.
Pengeoverførelser kan ske manuelt eller elektronisk.

§ 8
Sekretæren fører protokol ved bestyrelsesmøder og sektionsmøder samt bistår formanden med skriftlige arbejder.
Sekretæren udsender umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde/sektionsmøde et referat fra mødets forhandlinger. Referatet udsendes samtidig til bestyrelsen og lokalformændene.
Udsendelsen skal ske enten via E-mail eller pr. brev.

§ 9
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Diæter, kontorhold og bevillinger fastsættes af sektionsmødet efter bestyrelsens indstilling.
Bestyrelsen og andre som formanden anmoder om at deltage i møder og lignende har ret til diæter.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 10
Sektionen yder efter sektionsmødets bestemmelse tilskud til lokalforeninger rundt omkring i landet.

§ 11
Ændring af disse vedtægter kan ske på sektionsmødet ved almindeligt stemmeflertal.

 

Disse vedtægter er vedtaget på sektionsmødet den 23. maj 2018.