6. apr 2017

Uddybning af OK17 resultatet

LPO Arriva har den 5. april 2017 udsendt en nyhedsmail til medlemmerne i LPO Arriva, hvoraf det fremgår, at LPO Arriva på Hovedbestyrelsesmødet den 15. marts 2017 ikke kunne tilslutte sig overenskomstforliget.

Nyhedsmailen kalder på et svar, da den er en smule unuanceret. Den redegør nemlig ikke for alle de forbedringer, der ligger i overenskomstforliget, men kun et udpluk.

Ydermere redegør LPO Arriva kun for stigninger på løn, men ’glemmer’ at prissætte alle forbedringer. En overenskomst handler nemlig ikke kun om løn men også om arbejdsforhold og andre ansættelsesvilkår, der også har en værdi.

Flere eksperter er enige om, at det overenskomstresultat, der foreligger, er det bedste, der er opnået i de seneste 10 år, altså siden finanskrisen.

Under overenskomstforhandlinger handler det om at ’give og tage’. Når man vil have noget, må man også være parat til at afgive (betale) noget. Det er et velkendt princip.  Dansk Jernbaneforbund og et meget klart flertal af Hovedbestyrelsen synes ikke, vi har givet for meget for det, vi har fået – ellers var der ikke blevet skrevet under. Derimod er der samlet set tale om et acceptabelt resultat.

Forbundet er yderst tilfreds med, at vi ved forhandlingerne fik fejet forringelser af nattjenester og natarbejde af bordet. Nogle af de ’forringelser’, som LPO Arriva fremhæver, er netop ’prisen’ for at afværge forringede vilkår for natarbejde for forbundets medlemmer under Jernbaneoverenskomsten.

Forhandlingsresultatet

Forhandlingerne med Dansk Industri/Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) sluttede med et forlig, idet Dansk Jernbaneforbund på et tidspunkt kunne konstatere, at Forhandlingsudvalget kunne tilslutte sig det resultat, som forbundet havde forhandlet sig frem til. Et forhandlingsudvalg, hvor også LPO Arriva er repræsenteret.

Forhandlingsresultat er identisk med det overenskomstforlig, der nu er til urafstemning.

For Dansk Jernbaneforbund var det vigtigt, at der blev indgået et forlig med Dansk Industri, idet Dansk Industri som nævnt ønskede markante ændringer i reglerne for nattjenester og natarbejde. Det kan ikke afvises, at det kunne være blevet en del af Forligsmandens overenskomstforlig. I hvert fald, er det helt sikkert, at Dansk Industri ville have fremført dette krav overfor Forligsmanden. Bliver overenskomstforliget stemt ned, er denne mulighed åbnet nok engang.

Overenskomstforliget

I vedlagte skema har vi oplistet overenskomstforligets hovedelementer og markeret, om der er tale om en forbedring eller en forringelse set med Forbundets og Hovedbestyrelsens øjne.

Vi håber, at dette billede vil tydeliggøre for dig, at der er tale om et overenskomstforlig, der skal stemmes JA til. Der er ganske mange forbedringer i forliget, og der er samlet set tale om et godt forlig.

Forringelserne

I forhold til de 3 forringelser, som kommenteres i nyhedsmailen bemærkes følgende:

120 dages-reglen:

Reglen betyder, at arbejdsgiverne kan trække tiden lidt inden der indledes en fraværssag på grund af sygdom. Det er kun en mulighed arbejdsgiveren har, derfor er det ikke sikkert, at bestemmelsen vil bruges altid. Desværre undgår LPO Arriva at orientere om, at i forlængelse af denne bestemmelse fik vi indført forbedrede opsigelsesvarsler, hvilket kan ses af oplistningen i vedlagte skema.

Bestemmelsen gælder kun for nyansatte.

Normtid

Lokomotivpersonalet deltager i turplanlægningen og har dermed indflydelse på i hvor høj grad denne bestemmelse anvendes.

Ansættelse på særlige arbejdstidsordninger

Det er efter alt at dømme ikke realistisk, at man vil ansætte lokomotivførere til kun at arbejde i weekender – og ellers er det jo også tilladt at sige nej tak til en sådan ansættelse.

Det er på ingen måde en bestemmelse, der vil have konsekvens for allerede ansatte lokomotivførere, hvis man skulle få den opfattelse.

Herudover mener Forbundet ikke, at det er oplagt, at bruge denne ændring i forhold til lokomotivførere.

Produktionstillæg

Det fremgår af nyhedsmailen, at produktionstillægget ikke stiger i overenskomstperioden – og det er korrekt. LPO Arriva kom dog ikke med forslag til, hvorledes en sådan stigning kunne finansieres. Eneste mulighed ville have været, at vi finansierede stigningen på bekostning af den nyetablerede Fritvalgsordning.

Det er forbundets klare holdning, at Fritvalgsordningen er et klart fremskridt for vores medlemmer, således at man selv er medbestemmende på visse dele af stigningen (løn, pension eller frihed).

Den overordnede ramme for overenskomstfornyelsen, som fastlægges gennem transportforliget, der indgås mellem Dansk Industri og 3F, rummede ikke mulighed for stigning af produktionstillægget. Derfor forudsatte en stigning af produktionstillægget, at vi kunne komme med en finansieringsmodel - og det skulle ikke være på bekostning af Fritvalgsordningen.

Anbefaling

Til slut skal det blot gentages, at Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til overenskomstforliget.

---------------

Links til mere information:

Se et skema, der viser alle forbedringer og forringelser i OK17 forliget

Find alle protokollater og læs mere om forliget her