10. apr 2017

Aftale om Fællestillidsrepræsentanter i Banedanmark

Aftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund om Fællestillidsrepræsentanter

Denne lokalaftale er indgået med hjemmel i cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv." af 30. september 2008 (Perst. nr. 058-08) § 16.

§ 1. Baggrund

Denne aftale sætter rammerne for Dansk Jernbaneforbunds fællestillidsrepræsentanter (FTR) herunder valg af disse, tidsforbrug, varetagelse af hvervet og opgaver.

§ 2. Valg af FTR

FTR vælges i overensstemmelse med reglerne i cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv." af 30. september 2008 (Perst. nr. 058-08) § 4, stk. 3 og § 5.

Der kan vælges 2 FTR: 1 for DJ Spor og 1 for DJ EL.

§ 3. Hvervet som lokal tillidsrepræsentant

FTR virker fortsat som lokale tillidsrepræsentanter efter de almindelige regler herfor i forhold til tid og funktion (Perst. nr. 058-08 § 6).

§ 4. FTR arbejdsopgaver

Generelt for begge FTR er, at de skal forberede og varetage forhandlinger og indgå aftaler, som går på tværs af tillidsrepræsentanternes valgområder. Aftaler, der går på tværs af DJ SPOR og DJ EL forhandles og indgås af DJ centralt.

Se supplerende stillingsbeskrivelse for begge FTR i Bilag l til denne aftale.

FTR sidder fysisk på en Banedanmark arbejdsplads og arbejder med ting, som Banedanmark vurderer, er relevante i forhold til FTR-arbejdet.

§ 5. FTR tidsforbrug

Op til 2 dage om ugen kan bruges til koordinering og lignende i henhold til ovenstående, såfremt der er behov for delle. Som en del af disse dage kan FTR bruge op til 111 timer til FTR-arbejde.

Minimum 3 dages almindeligt arbejde, hvor FTR arbejder med sine sædvanlige opgaver.

Dansk Jernbaneforbund kan frikøbe en FTR op til 2 dage ugentligt.

Tidsforbruget opgøres hvert kvartal.

§ 6. Lokale til FTR

FTR kan anvende de faciliteter, som er, eller vil blive, stillet til rådighed for vedkommende i egenskab af lokal tillidsrepræsentant. Herudover kan tillidsrepræsentantlokalet i Banehuset benyttes.

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale har virkning fra den l. juni 2017 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Det tilknyttede bilag 1 kan undervejs gøres til genstand for drøftelse, såfremt en af parterne måtte ønske det - og ændres såfremt der opnås konkret enighed.

Aftalen evalueres af parterne i fællesskab efter en periode på 6 måneder fra aftalens ikrafttræden.

-----

Bilag l

Supplerende stillingsbeskrivelse for FTR for DJ Spor og DJ EL:

FTR sidder fysisk på en Banedanmark arbejdsplads og arbejder med ting, som Banedanmark vurderer, er relevante i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet.

Helt konkret kan der være tale om:

  • At FTR skal hjælpe til med udarbejdelsen af vagtplaner
  • At FTR skal hjælpe til i forarbejdet med de organisatoriske ændringer, som Teknik gennemfører, bl.a. som følge af de store programmer
  • At FTR i samarbejde med ledelsen sikrer, at medarbejderne trives på tjenestestederne. Det kan f.eks. ske ved, at der er fokus på personalepolitikken, at trivselshandlingsplanerne efterleves samt opfølgning på sygefraværet
  • At FTR i samarbejde med ledelsen skal sikre en god dialog mellem de medarbejdere, vedkommende repræsenterer, og Banedanmark
  • At FTR skal sikre en koordinering på tværs blandt tillidsrepræsentanterne, som vedkommende repræsenterer.

Tags