10. apr 2017

Aftale om Antallet af tillidsrepræsentanter i Banedanmark

Aftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund om Antallet af tillidsrepræsentanter.

Denne lokalaftale er indgået med hjemmel i cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv." af 30. september 2008 (Perst. nr. OS8-08) § 16.

§ l. Baggrund

Denne aftale sætter rammerne for antallet af Dansk Jernbaneforbunds tillidsrepræsentanter (TR)

§ 2. Valg af TR

TR vælges i overensstemmelse med reglerne i cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv." af 30. september 2008 (Perst. nr. OS8-08) § 4, stk. 3 og § s.

§ 3. Antallet af TR

Stk. 1. I forhold til Banedanmarks nuværende organisation kan der vælges 10 TR, idet der tages udgangspunkt i samarbejdsudvalgsstrukturen i Banedanmark:

Teknik:

Områdesamarbejdsudvalget for Asset Management: 1 TR

Områdesamarbejdsudvalg Spor Øst & Vest: 2 TR (DJ Spor kan vælge 1 TR i Spor Vest og 1 TR i Spor øst).

Områdesamarbejdsudvalg for Landsdækkende og Forst: 1 TR (DJ Spor kan vælge 1 TR).

Områdesamarbejdsudvalg Sikring & Strøm: 5 TR (DJ Spor kan vælge 1 TR. DJ EL kan vælge 4 TR'er: 2 TR skal have mødested i Øst. 2 TR skal have mødested i Vest. Storebælt skiller mellem øst og Vest. Der skal være en TR i hver af sektionerne, der for nuværende hedder: Sikring øst, Sikring Vest, Landsdækkende Kampagner, Strøm & Signal Kørestrøm)

Trafik, områdesamarbejdsudvalg Trafikstyring: 1 TR

I de områder, hvor der ikke specifikt er nævnt en opdeling i SPOR og EL, repræsenterer TR alle ansatte under DJs forhandlingsområde.

Stk. 2. Dansk Jernbaneforbund skal til enhver tid levere en opdateret liste over, hvilke stillingstyper henholdsvis DJ Spor og DJ EL repræsenterer. Ved en markant ændring i fordelingen af stillingstyper skal der optages forhandlinger om en omrokering og - fordeling af TR-strukturen.

Ved ændringer, der medfører, at der er færre end 5 medarbejdere under DJs forhandlingsområde i et valgområde, ophører hvervet som TR som udgangspunkt - dog efter en drøftelse mellem aftalens parter.

§ 4. Suppleanter

Der kan ikke vælges suppleant for TR.

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. juni 2017. Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Aftalen evalueres af parterne i fællesskab efter en periode på 6 måneder fra aftalens ikrafttræden.

Tags