Husk Sektionsmødet 22. maj 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde i Pensionistsektionen

Ordinært Sektionsmøde den 22. maj 2019 kl. 12:45.

Mødet afholdes i Messe C, Vestre Ringvej 101, Fredericia.

Der afgår busser fra Fredericia banegård, udgang Vest (den nye udgang) mellem kl. 10:45 og 11:15.

Dagsorden:
1.  Mødets åbning
2.  Godkendelse af dagsorden
3.  Godkendelse af forretningsorden
4.  Valg af dirigent
5.  Bestyrelsens beretning
6.  Regnskab
7.  Indkomne forslag
8.  Valg
• a. Næstformand. Fungerende næstformand Ingelise
    Klavsen modtager valg.
• b. Kasserer. Lone Agri modtager genvalg.
• c. Bestyrelsesmedlem. Reinhardt G. Rasmussen modtager
    ikke genvalg.
• d. Bestyrelsesmedlem.
• e. Bestyrelsessuppleant. Hans Thomsen modtager ikke
    genvalg.
• f. Revisor Orla Pedersen modtager genvalg.
• g. Revisorsuppleant. Bjarne Møller modtager genvalg.
9.  Fastsættelse af honorarer
10. Bevillinger
11. Budget 2020
12. Fastsættelse af næste års mødested
13. Afslutning

Mødets gæst fra Dansk Jernbaneforbund er forbundsformand Henrik Horup, der under punkt 13 vil give en orientering om Dansk Jernbaneforbund nu – og i fremtiden.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 30 dage før sektionsmødet.

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11:45 og der vil blive serveret kaffe under mødet.

Af hensyn til traktementet, skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården kl. 15:15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercity forbindelser mod København og øvrige Jylland.

På bestyrelsens vegne
Ole Husted Andersen

Husk at medbringe dit medlemskort til sektionsmødet i Fredericia.

TILMELDING
Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 22. maj 2019 fremsendes pr. mail til agri1947@gmail.com
Følgende oplysninger skal skrives i mailen:
Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.
Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort eller bag på Jernbane Tidende over dit navn.
Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 06. maj 2019.
NB!
Følgende gælder kun for medlemmer, ikke ægtefælle/samlever:
Har du ikke frirejse, så kontakt kasserer Lone Agri på e-mail: agri1947@gmail.com

Her er fristen senest 1. maj 2019.