DSB i Dansk Industri – 1

Print Friendly, PDF & Email

Størstedelen af DSB-områdegruppernes generalforsamlinger er ved at være afviklet. På disse møder er medlemmerne blevet orienteret om den aktuelle status omkring situationen i DSB med primært fokus på overgangen til Dansk Industri.
Imidlertid kan det konstateres via sociale medier, modtagne mails og beskeder, at der er et behov for yderligere opdateringer. Dette uagtet at nyhederne/opdateringerne ikke lige frem bringer mere klarhed over situationen og ej heller bringer smilene frem.

Dette til trods vil DJ da tage opfordringen til sig og komme med jævnlig status i form af nyhedsbrev, hvoraf dette er det første, som kan synes lidt langt.

Status lige nu omkring forhandlingerne er, at:

– LPO DSB fortsat forhandler utrætteligt for at få en arbejdstidsaftale på plads. Fortsatte forhandlinger betyder, at der IKKE kommer detaljerede oplysninger ud fra forhandlingslokalet. DJ kan i øvrigt opfordre til, at medlemmerne i LPO DSB også følger med gennem de medier LPO DSB anvender. Dette gælder i øvrigt også for medlemmer i andre områdegrupper.

– Forhandlingerne om løn (herunder lokalaftaler med løndele) går særdeles trægt, da DJ og DSB end ikke kan opnå enighed om principperne for en lønstruktur. Disse forhandlinger ligger pt. stille grundet uoverensstemmelser, der kan læses senere i denne information.

– Forhandlingerne om uddannelser er end ikke påbegyndt. Dette har nok sin baggrund i, at der forhandles på andre områder med sammenfald i personkredsen.

– Tilpasnings-forhandlingerne til Industriens Overenskomst på stationsbetjent-området er påbegyndt; men disse er ikke i positiv fremdrift grundet uenighed mellem flere parter. CO-Industri fører disse forhandlinger og der er pt. ikke aftalt nye datoer.

– Der efterlyses flere steder fra forhandlinger om lokalaftaler. Lokalaftaler indeholder jo ofte enten arbejdstid eller løn og disse indgår derfor i forhandlingerne på disse respektive områder. Eventuelle yderligere lokalaftaler udenfor disse områder er ikke identificeret endnu. Største problem omkring lokalaftaler er, at DSB mener, at kunne drive DSB uden lokalaftaler. Muligvis den eneste ledelse i kongeriget der mener, at dette er en mulighed. Dog har man fundet enkelte lokalaftaler, der er vigtige for DSB og dem ønsker man selvfølgelig, at forbundet siger ja til. Altså alene til egen fordel.

Status på øvrige forhold er, at:

– DSB’s forhandlingschef/underdirektør har indført sin helt egen udvidede fortolkningsret på overenskomster og lokalaftaler (som i øvrigt er opsagte). Dette betyder, at DSB nu selv viderefører de aftaler, man har brug for helt udenom Dansk Jernbaneforbund.

– DSB fortolker nu selv Jernbaneoverenskomsten til, hvad de finder bedst egnet for virksomheden – altså igen til egen fordel. Dette også helt udenom Dansk Jernbaneforbund.

– Dansk Jernbaneforbund har nu gennem en uge meddelt, at dette forhold skal stoppe, hvis vi overhovedet skal have en mulighed for at få øvrige aftaler på plads. Forhandlingschefen meddeler desværre blot hver gang, at Dansk Jernbaneforbund jo bare kan rejse sagerne ved faglig voldgift og at man på ingen måde har interesse i stoppe disse fortolkninger og indførelse af deres egne aftaler.

– DSB har med denne holdning dermed sat forhandlingerne på STOP, da forbundet er nødsaget til nu at rejse sagerne fagretligt.

– DSB meddeler dog, at deres overtrædelser og fortolkninger vel ikke betyder, at forhandlingerne behøves at stoppe. Altså forhandler om andre forhold samtidig med at DSB fortsat forbryder sig mod helt almindelig god forhandlingsskik.

– Dansk Jernbaneforbund har meddelt, at forhandlingerne genoptages, når disse egne fortolkninger af reglerne stoppet og allerede indførte egne regler ophæves igen. Dette ønsker DSB ikke.

– Fortolkninger af Jernbaneoverenskomsten sker mellem parterne Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund. Dette har DSB valgt at se stort på og føler sig åbenbart hævet over reglerne.

– Dansk Jernbaneforbund indsamler i øjeblikket overtrædelser og disse vil blive gennemgået og efterfølgende rejst fagretligt. Denne proces kan blive lang; men desværre en nødvendighed.

Uberettiget løntræk (for juni og 5/11)

– Dansk Jernbaneforbund har forhandlet dette forhold med Dansk Industri og der er identificeret adskillige dokumenterbare uberettigede løntræk (i forbindelse med sygdoms-sagen fra juni 2018).

– Dette betyder i sagen natur, at Dansk Jernbaneforbund kan rejse sag mod DSB for uberettiget løntræk.

– DSB har så tilsyneladende valgt – med indirekte trussel – at så vil man have alle sagerne for Arbejdsretten. Dette på trods af, at man allerede har opnået enighed med Dansk Jernbaneforbund om hvilke løntræk, der var uberettigede. Med andre ord….træk Jeres sag mod os eller vi anerkender ingen løntræk som uberettiget.

– Løntræk for det faglige møde 5/11 om morgenen indeholder ligeledes uberettigede løntræk; men gennemgang af denne liste syltes åbenlyst af DSB. ”Vi har ikke lige haft tid” er forklaringen. Her er forbundet muligvis nødsaget til at få denne sag ført ved Arbejdsretten.

DSB Vedlighold

DSB Vedligehold er som sådan ikke en del af overgangen til Dansk Industri – altså den aktuelle konflikt. Ikke desto mindre føres der på dette område ligeledes forhandlinger. I disse forhandlinger har DSB klart sendt et signal til køremændene og andre af vores stationsbetjente, at man ikke regner disse for en vigtig ressource i virksomheden. Man har klart meddelt, at de lønstigninger, som øvrige personalegrupper får, agter man ikke at give vores medlemmer i DSB Vedligehold.
Så konflikten med Dansk Jernbaneforbund ønsker DSB nu også bragt ind i DSB Vedligehold. Den må vi så tage og det gør vi; men at signalere, at man ikke regner vores medlemmer for noget som helst er ganske enkelt uanstændigt og har da også haft negativ indvirkning på stationsbetjentene i DSB Vedligehold.

Dette bevirkede desværre, at personalet følte, at det var nødvendigt med et fagligt møde torsdag 14 februar. Baggrunden for det faglige møde kunne efterfølgende læses i medierne og der er ingen tvivl om, at utilfredsheden med DSB’s signal og ageren er markant – også i DSB Vedligehold – og at man ydermere er stærkt utilfreds med den klare underbemanding, da DSB har syltet ny-ansættelser.
Dansk Jernbaneforbund har fredag d. 15 februar været til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening og fået pålæg om, at tage afstand fra arbejdsnedlægelsen og opfordre til at arbejdet holdes normaliseret.
Dette er sket ved medlemsinformation.

Dansk Jernbaneforbund vil nu drøfte situationen i DSB Vedligehold med vores tillidsrepræsentanter.

Kære medlemmer

Dansk Jernbaneforbund skal opfordre til fortsat markant opbakning og støtte i kampen for ”Fair forhold”. Vi ved, at det er en lang og opslidende proces for medlemmerne; men alternativet kan vi garantere er endnu værre for Jer.
Kampen skal føres mod DSB og ikke føres mellem personalegrupperne. Vi er sammen mod DSB og ikke mod hinanden.

Som det tydeligt må fremgå af dette beklageligt lange nyhedsbrev er der kampe, der skal føres konstant, masser af tråde der skal holdes styr på og det slider på alle. Men vi har gejsten og vi tager kampen. Dansk Jernbaneforbund og dermed Jer skal prøves af. Dette sker med opbakning fra det politiske system og er i øvrigt en opgave, som DSB tilsyneladende udfører med glæde.
Planen må være, at når de er færdige med Dansk Jernbaneforbund fortsætter de med andre fagforbunds medlemmer.
Men det kommer til at tage lidt tid.
Vi har ikke tænkt os at stoppe kampen….tværtimod…..konsekvenserne ved at give op er uoverskuelige.

Vi kæmper videre, vi søger og har støtte fra alle kanter og vi har noget DSB har overset.

Vi har et sammenhold og et fællesskab og vi er nødt til at være ”SAMMEN OM FREMTIDEN”.